Infiintarea asociatiilor de proprietari

Serviciile includ:

 • Completarea si depunerea dosarului de infiintare;
 • Obtinerea Incheierii Judecatoresti;
 • Obtinerea Codului de inregistrare fiscala : Declaratia de inregistrare / mentiuni / vector fiscal ;
 • Consultanta de specialitate.
 • Participare la Adunarea Generala de constituire 

Termen de obtinere a incheierii judecatoresti definitive si a codului fiscal: aproximativ 3 luni, in functie de termenele instantei de judecata .


Data publicarii: 2020-06-10
Servicii oferite

Federația Asociațiilor de Proprietari din Sibiu își desfașoară activitatea respectând și garantând autonomia asociațiilor de proprietari afiliate, având următoarele atribuții:

 • acționează pentru susținerea intereselor membrilor săi în relațiile cu administrația publică locală și centrală, cu instituțiile descentralizate;
 • reprezintă și promovează interesele membrilor săi în relațiile cu agenții economici care prestează servicii pentru asociațiile de proprietari;
 • F.A.P.S , prin reprezentanșii săi, participă la ședințele Consiliului Local Sibiu atunci când pe ordinea de zi figurează probleme referitoare la activitatea asociațiilor de proprietari;
 • participă la elaborarea contractelor cadru dintre agenții economici, furnizorii de servicii și asociațiile de proprietari, urmarind modul de stabilire al prețurilor pentru serviciile efectuate, modul de respectare al acestora precum și aplicarea unitară a acestora în cadrul FAPS;
 • analizează modul în care se îndeplinesc obligațiile contractuale dintre agenții economici, furnizorii de servicii și asociațiile de proprietari și ia măsurile necesare pentru sesizarea neajunsurilor și înlăturarea acestora;
 • sprijină activitatea asociațiilor de locatari în efectuarea demersurilor și pregătirea documentației pentru transformarea acestora în asociatți de proprietari, atunci când e cazul;
 • la nevoie organizează cursuri cu administratorii asociațiilor de proprietari privind sistemul de contabilitate;
 • desfășoară activitatea de informare și documentare a asociațiilor de proprietari privind actele normative nou apărute care prezintă interes;
 • la solicitarea asociațiilor de proprietari se pot organiza schimburi de experiență între acestea privind modul de lucru cu proprietarii apartamentelor, evidența contabilă în cadrul asociațiilor, recuperarea restanțelor;
 • reprezintă interesele membrilor săi în fața instanțelor judecătorești oferind servicii la tarife modice prin departamentul juridic al federației;
 • oferă consultanță de specialitate elaborând documentarul privind înființarea asociațiilor de proprietari , modificări acte constitutive , acorduri de asociere , elaborări statut, dizolvări , desprinderi din asociații;
 • acordă asistență și consultanță pe linie fiscală specifică asociațiilor de proprietari prin transmiterea on-line a declarațiilor privind obligațiile de plată la bugetul de stat (Declarația 112, Declarația 100, Declarația 101, alte declarații), precum și întocmirea Ordinelor de plată sau a foilor de vărsamânt pentru plata taxelor și impozitelor;
 • organizarea unor seminarii pe tematici legate de modificări legislative , fiscale , contabilitate specifică precum și prin participarea la medierea conflictelor sociale apărute în cadrul asociațiilor de proprietari;
 • organizează în parteneriat cu furnizorii de formare profesională cursul de calificare obligatoriu pentru administratorii de condominii , seminarii cu președinții din asociații.

Data publicarii: 2020-03-13
Management financiar

În cadrul serviciului de Management financiar sunt cuprinse urmatoarele servicii:

 • Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice, in conditiile legii;
 • Intocmirea listelor lunare de plata a cotelor de intretinere in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 • Intocmirea si completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparatii, registrului pentru evidenta fondului de rulment, registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor si alte reglementari legale in vigoare;
 • Calcularea si incasarea penalizarilor conform reglementarilor legale in vigoare cat si a hotararii Adunarii Generale;
 • Intocmirea lunara a situatiei elementelor de activ si pasiv si depunerea acestora semestrial, conform  legii nr 196 /2018;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale la ANAF din zona teritoriala din care face parte asociatia de proprietari; Link: Ghidul obligatiilor fiscale asociatii de proprietari
 • Editarea statelor de plata pentru angajatii asociatiei de proprietari;
 • Depunerea online, cu semnatura electronica, a declaratiilor fiscale pentru angajatii asociatiei de proprietari;
 • Plata impozitului si a contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;
 • Plata tuturor facturilor emise de furnizori

ANAF accepta mai multe documente pentru aprobarea inregistrarii de la distanta in SPV. Mai mult informații regăsiți la link-ul următor: >


Data publicarii: 2020-03-13
Management tehnic

În cadrul serviciului de Management tehnic a imobilelor sunt cuprinse urmatoarele servicii:

 • Inspectarea periodica a proprietatii comune, in vederea identificarii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa, functionarea instalatiei de iluminare, etc.);
 • Inspectarea proprietatii idividuale, numai cu acordul proprietarilor, in vederea identificarii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari sau ale proprietarilor;
 • Supunerea spre analiza a ofertelor furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care satisface cerintele de pret, durata de executie si calitate. Obtinerea aprobarii comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
 • Procurarea materialelor necesare pentru intretinere si reparatii curente ale imobilului, proprietatea comuna a asociatiei de proprietari;
 • Controlul realizarii contractelor incheiate de asociatia de proprietari cu furnizorii de bunuri si servicii;
 • Supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora;
 • Verificarea semestriala a indexului contoarelor de apartament din asociatie, calculul consumurilor si a costurilor aferente;
 • Urmarirea facturarii corecte a consumurilor de energie electrica, termica, apa, etc, in functie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale si in functie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
 • Controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, intretinere si alte activitati. Sesizarea comitetului executiv in cazul incalcarii acestora.
 • Verificarea functionalitatii sistemului de iluminat, cai de access, norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, etc.

Data publicarii: 2020-03-13
Cursuri autorizate – administrator condominii

Calificarea este obligatorie în condițiile Legii nr. 196/2018 (conform art. 106 din Legea nr. 196/2018, modificat, persoanele care nu dețin certificat de calificare din ianuarie 2021 nu mai pot ocupa funcția de administrator condominii la asociația de proprietari fiind practic în afara legii )

Programul de evaluare reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, reprezentând alternativa cursului de formare profesiona

Conform articolului unic din ORDONANȚA nr. 21 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 28 august 2019, termenul prevăzut la art. 106 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2021.

 CUI SE ADRESEAZĂ

 • tuturor persoanelor care doresc să obţina calificarea de „ADMINISTRATOR CONDOMINII”, in conformitate cu prevederile legii 196/2018, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.
 • atât persoanelor care lucrează în domeniu cât și celor care au în vedere ocuparea unei astfel de poziții.

 COMPETENŢE DOBÂNDITE

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla

Link curs: 

https://profesional-pn.ro/


Data publicarii: 2020-03-13